Ģeotehniskā izpēte

AS „BMGS” ģeotehniskā nodaļa veic inženierģeoloģiskos pētījumus uz sauszemes un akvatorijā, izpilda zondēšanu, veic laboratorijas pētījumus, urbšanu un paraugu ņemšanu, tās rīcībā ir atbilstoša programmatūra, un tā savā darbā izmanto modernu tehniku un aprīkojumu.
T:    +371 67 272717
E:    info@bmgs.lv

Virzieni

AS „BMGS” ģeotehniskā nodaļa veic ģeotehniskās izpētes darbus kā uz sauszemes, tā arī akvatorijā, atbilstoši Latvijas un starptautisko standartu prasībām. Uz sauszemes pētījumi tiek veikti galvenokārt civilo un rūpniecisko būvju projektēšanai (daudzstāvu dzīvojamās mājas, angāri, ražošanas ēkas, pārkraušanas termināļi u.t.t), autoceļu, dzelzceļu un apakšzemes komunikāciju projektēšanai, kā arī citām specifiskām būvēm (vēja ģeneratori, elektrolīniju balsti un apgaismes masti u.t.t.).

Akvatorijā pētījumi tiek veikti tiltu un piestātņu projektēšanai, kā arī gultnes padziļināšanas un krastu nostiprināšanas darbiem.

Kā papildu virzienu var atzīmēt esošo ēku un būvju pamatu izpēti pirms rekonstrukcijas, kā arī atsevišķu būvniecības procesu un konstrukciju kvalitātes kontroli (uzberamo smilšu un šķembu blīvuma pakāpes mērījumi, urbpāļu viengabalainības pārbaude).

Pētījumi

Ģeotehniskā nodaļa veic pētījumus ar iekārtu, aparatūras un aprīkojuma palīdzību, kas ir AS „BMGS” īpašums. Ģeotehniskā nodaļa var izpildīt gan urbšanas darbus, gan arī statisko zondēšanu.

Bet iespēju robežās uzsvars tiek likts uz abu metožu kompleksu pielietojumu pētījumu ietvaros. Izpētes darbu laikā tie ņemti grunts paraugi, kuri pēc tam tiek nosūtīti uz laboratoriju izpētei.

Laboratorijas pētījumi

Ģeotehniskā nodaļa izmanto akreditētu laboratoriju pakalpojumus. Laboratorijas pētījumus apjomi un veidi tiek noteikti katrā konkrētā gadījumā pēc programmas, kuru sastāda pieredzējuši nodaļas speciālisti. Laboratorijas pētījumu kompleksā ietilpst:

Grunts fizikāli mehānisko īpašību noteikšana

Grunts un gruntsūdeņu ķīmiskās analīzes

Klinšaino iežu saspiešanas testi

Urbšana un paraugu ņemšana

Urbšana tiek veikta ar urbšanas agregāta „Nordmeyer” (Vācija) palīdzību ar šādām metodēm:

Rotācijas seržu urbšana

Paraugu ņemšana ar dažādiem gruntstvērējiem

Urbšana ar gliemežurbi

Zondēšana

Grunts raksturojumu izpētei tās dabiskā saguluma apstākļos tiek izmantota iekārta „PAGANI TG-73/220” (Itālija), ar kuras palīdzību var veikt šādus zondēšanas veidus:

Statiskā zondēšana ar mehānisko zondi CPT-Begemann

Statiskā zondēšana ar digitālo zondi CPTU

Dinamiskā zondēšana ar DPSH metodi

Tehnika un aprīkojums

IFCO-ITS

Aparāts pāļu viengabalainības pārbaudei ar ultraskaņas metodi

DPL-5

Aprīkojums smilšu uzbēruma blīvuma pakāpes pārbaudei DPL-5

Dinamiskais augsnes cietības mērītājs-deflektometrs LFG4

Aparāts šķembu un smilšu blīvuma pārbaudei nelielos dziļumos.

Urbšanas agregāts NORDMEYER DSB 1/3.5

Aprīkojums inženierģeoloģiskajai urbšanai

Iekārta PAGANI TG 73-220

Iekārta statiskajai un dinamiskajai zondēšanai (CPTU, CPT-Begemann, DPSH)